Preuzimanje pošiljke

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:

–  provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se
nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na
kojima su vidljiva oštećenja

– otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto
nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio
njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno
odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, OleaBB zadržava
pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.